ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Amidaments i Pressupostos  Els amidaments i pressupostos engloben tots els conceptes necessaris  per a la execució d’un projecte, quantificant i detallant les  característiques de les diferents partides, sempre d’acord amb el projecte  i l’obra, de forma que no hi hagi incongruències. Per tal de donar uns  amidaments i pressupostos el més ajustats a la realitat.  Considerem aquest document té una vital importància, per que el client  no pateixi increments al preu final, i des de un inici, el client sàpiga el  pressupost real ha invertir. A ELLB Estudi d’Arquitectura, disposem d’un servei d’auditoria, on els  nostres tècnics podran auditar els amidaments de que es disposi, bé  sobre projecte o sobre obres en procés d’execució o en obres totalment  executades, podent evitar el pagament d’excessos d’obra no realitzada.