ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Direccions d’obres  A ELLB Estudi d’Arquitectura, duem a terme la direcció facultativa de les  obres amb responsabilitat professional. El client sempre tindrà un  coneixement actual del desenvolupament de la seva obra, gràcies als  informes que realitzem de cada visita de control de l’obra.   La direcció d’obra es desenvolupa en un doble àmbit:  -Funcions tècniques -Interpretació i adaptació del projecte a les característiques de  l'obra.  -Coordinació tècnica entre els diferents agents del projecte. -Seguiment de les diferents etapes de l’obra. -Preparació de plànols de detall d'obra.  -Revisió i aprovació de replantejos. -Control d'execució. -Revisió de plànols final d'obra.  -Recepció de l'obra. -Funciones administratives -Control i seguiment d'amidaments.  -Suport a les gestions per a l'obtenció de permisos oficials. -Suport en la gestió amb les companyies subministradores de fluids  i energia.  .