ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Seguretat i Salut  A ELLB Estudi d’Arquitectura, realitzem estudis de Seguretat i Salut,  segons la normativa vigent d’aquesta matèria.   En aquesta línia, realitzem el següent tipus de projecte:  -Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Format per una memòria de  Seguretat i Salut i una descripció de tots els procediments, equips  tècnics i medis auxiliars que s’utilitzaran a la execució de l’obra.  -Estudi Seguretat i Salut: Incorpora una memòria semblant a  l’anterior i s’amplia amb un plec de condicions particulars de  Seguretat i Salut, uns amidaments i pressupost de Seguretat i  Salut, i amb els corresponents plànols.